Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Golddrop
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1795 – 1809 - Lublin pod zaborem austriackim

1796 III 21 – w Wiedniu wydany został Uniwersał cesarza austriackiego donoszący o rozbiorze Polski

1803 IV 20 – na przedmieściu Korce spłonął kościół i klasztor Karmelitów Bosych (obecnie Nowy Ratusz)

1805 IX 23 – została utworzona diecezja lubelska

1809 – 1815 – Lublin znalazł się w Księstwie Warszawskim

1809 – miasto wyzwoliły wojska księcia Józefa Poniatowskiego, Lublin włączony został do Księstwa Warszawskiego

1810 IX 17 – Lublin został włączony do rzędu miast municypalnych (tj. Warszawy, Poznania, Torunia i Kalisza)

1811

– została założona szkoła elementarna

- powołanie loży masońskiej „Wolność Odzyskana” z inicjatywy gen. Ludwika Kamienieckiego

1812 – 1813 – siedziba Departamentu i Tymczasowego Rządu Galicji

1815

- na mocy ustaleń Kongresu Wiedeńskiego Lublin znalazł się w granicach Królestwa Polskiego podporządkowanego carskiej Rosji, został stolicą województwa

- powołanie Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności

1816 VI 5 – ukazało się Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Lublinie

1817 – Jan Kanty Krzyżanowski wprowadził do szkoły elementarnej metodę Lankastra (wzajemnego nauczania)

1818 V 23 – powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk

1819 I 1 – założono Szkołę rzemieślniczo-niedzielną (w 1834 roku miała 86 uczniów)

1820 X 13 – po czterech miesiącach budowy stanął pierwszy w Lublinie, a drugi w Polsce, stały budynek teatralny Łukasza Rodakiewicza przy ul. Jezuickiej 20

1823 – 1826 - odbudowa zamku w stylu neogotyckim z przeznaczeniem na więzienie według projektu Jana Stompfa

1826 - budowa nowego ratusza przy placu Łokietka według projektu Aleksandra Groffe

1826 - widok Lublina na obrazie „Wjazd gen. Zajączka do Lublina” Filipa Dombecka, przechowywany obecnie w ratuszu

1827 XII 11 – w kancelarii ziemskiej Jana Wasiutyńskiego, Józef Sztein, doktor medycyny i chirurgii, obywatel miasta Lublina, ufundował stypendium dla studentów medycyny

1830 XII 4 – Andrzej Edward Koźmian przywiózł z Warszawy rozkaz generała Chłopickiego o rozpoczęciu powstania, Lublin stał się ośrodkiem zrywu patriotycznego i ofiarności mieszkańców w zbiórce środków materialnych na wojsko

1830 XII 5 – w Lublinie ukazał się pierwszy numer dziennika „Kurier Lubelski”

1830 XII 10 – odezwa Rady Obywatelskiej województwa lubelskiego do rodaków w związku z wybuchem powstania listopadowego

1831 II 8 – Lublin znalazł się w rękach wojsk rosyjskich pod dowództwem generała Krentza

1831 III – Lublin na krótko został uwolniony przez korpus generała Dwernickiego

1831 – Lublin został stolicą guberni lubelskiej, w korespondencji urzędowej wprowadzono język rosyjski

1833 IV 26 – zarządzenie prezesa Komisji Województwa Lubelskiego Antoniego Rostworowskiego zakazujące pod karą sądu wojennego rozsiewania wiadomości politycznych w związku z pojawieniem się na Lubelszczyźnie partyzantki Zaliwskiego

1835 - powstanie wytwórni maszyn i urządzeń rolniczych Jana Douglasa i Andrzeja Kedyslie

1837 - założenie Ogrodu Saskiego z inicjatywy Feliksa Łodzi – Bieczyńskiego

1844 - utworzenie przez Karola Rudolfa Vettera w budynkach poreformackich browaru; rozpoczęcie produkcji pierwszego ciemnego piwa na Lubelszczyźnie

1845 – Rząd Gubernialny Lubelski udzielił Dawidowi Bairdowi, Szkotowi, pozwolenia na założenie fabryki maszyn rolniczych

1858 – fabrykę maszyn rolniczych Bairda przekształcono w fabrykę Bairda i Mac Leoda

1859 – 1861 - budowa pałacu gubernialnego przy placu Litewskim

1860 - powstanie fabryki kotłów parowych Alberta Plage przy ul. Miedzianej, przekształconej później w fabrykę samolotów i karoserii samochodowych

1861 - budowa gmachu poczty przy Krakowskim Przedmieściu, rozbudowa w latach 20. XX wieku według projektu Bohdana Kelles – Krause i Jerzego Siennickiego

1861 – w mieście odbywały się manifestacje patriotyczne z udziałem młodzieży. Po wprowadzeniu jesienią stanu wojennego nastąpiły masowe aresztowania

1861 X 14 – w Lublinie wprowadzono stan wojenny

1863 – udział mieszkańców Lublina w powstaniu listopadowym

1863 III 6 – rozstrzelano dowódcę powstańczego Kazimierza Bogdanowicza

1863 VI 16 – powieszono Leona Frankowskiego, powstańczego komisarza województwa lubelskiego

1863 XI 7 – miasto Lublin zostało podzielone na trzy cyrkuły policyjne

1869 - Jan Matejko maluje obraz „Unia Lubelska” z okazji 300-nej rocznicy uchwalenia unii polsko – litewskiej; od 1957 roku dzieło to znajduje się w Muzeum Zamkowym jako depozyt przekazany przez Muzeum Narodowe w Warszawie

1874 - budowa soboru prawosławnego na placu Litewskim według projektu gen. Chlebnikowa; rozbiórka w latach 20. XX wieku

1875 III 23 – podjęto decyzję o lokalizacji dworca na przedmieściu Piaski

1877 VIII 29 - uruchomienie linii kolejowej „Nadwiślańska” łączącej Lublin z Warszawą i Kowlem; początek dużego rozwoju gospodarczego miasta

1882 – inżynier Anastazy Lubomił Suligowski zakończył budowę gazowni, zdolność produkcyjna zakładu wynosiła 550 tysięcy metrów sześciennych gazu rocznie

1884 VI 25 – zawiązano spółkę „Teatr Lubelski” dla wybudowania gmachu teatralnego z lokalem dla resursy kupieckiej

1886 III – odbyło się otwarcie teatru i inauguracyjne przedstawienie

1894 – wybudowano cukrownię na przedmieściu Piaski

1898 - powołanie Towarzystwa Muzycznego, działającego do dziś pod im. Henryka Wieniawskiego

1898 – 1900 – budowa wodociągów, ujęć wody ze studzien artezyjskich, stacji pomp i budowa wieży ciśnień na placu Wolności

1899 – 1900 - budowa gmachu Kasy Przemysłowców Lubelskich według projektu Gustawa Landau; obecnie hotel Lublinianka

1900 - utworzenie zakładów mechanicznych Plage & Laśkiewicz na Bronowicach produkujących samoloty

1901 VI 22 - VII 4 – w Lublinie na placach przy ulicy Lipowej odbyły się dwie wystawy: Rolniczo-Przemysłowa oraz Sztuki Starożytnej

1905 I – strajki robotników w fabrykach lubelskich: Wolskiego, Mortiza i Plagego. Do strajków przyłączyła się postępowa inteligencja oraz młodzież szkolna, żądająca polskiej szkoły

1905 II 12 – odezwa uczennic gimnazjum żeńskiego lubelskiego w sprawie wprowadzenia polskiej szkoły

1905 – powstało Stowarzyszenie „Światło”, jego celem było szerzenie oświaty w jak najszerszych warstwach społeczeństwa (specjalne odczyty wygłaszali między innymi Andrzej Niemojewski, Ludwik Krzywicki, Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej)

1906 – 1907 - powołanie przez rodzinę Vetterów nowoczesnej Szkoły Zgromadzenia Kupców przy ul. Bernardyńskiej z wykładowym językiem polskim; obecnie Zespół Szkół im. Juliusza i Augusta Vetterów

1906 - otwarcie Muzeum Lubelskiego

1907 V 26 - otwarcie Biblioteki Lubelskiej im. Hieronima Łopacińskiego w zabudowaniach klasztoru podominikańskiego; obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna

1910 – 1911 - budowa secesyjnego gmachu Gimnazjum Męskiego im. Stefana Batorego przy ul. Ewangelickiej; obecnie Collegium Iuridicum KUL

1913 III 15 – działalność handlową rozpoczęło Lubelskie Stowarzyszenie Spożywców. Jego organizatorami byli Jan Hempel i jego siostra Wanda Poplewska

1914 III 4 – rozpoczęło działalność towarzystwo „Muzeum Lubelskie”

1915 VII 30 – po ewakuacji władz carskich, miasto zajęły wojska niemiecko-austriackie, były wśród nich oddziały Legionów Polskich

1915 VIII 2 - wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie

1915 IX 30 – powstało Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego

1916 - odsłonięcie pomnika Konstytucji 3-go Maja na placu Litewskim w 125. rocznicę jej uchwalenia

1916 X 28 – poszerzenie obszaru miasta Lublina: po lewobrzeżnej stronie Bystrzycy – Wieniawa, Czechówka, Rury Brygidkowskie, Tatary i Tatary-Łąki, po prawobrzeżnej – Bronowice, Kośminek, Dziesiąta i „Za Cukrownią”, obszar miasta wzrósł z 827,4 ha do 2 691 ha

Dodatkowe informacje