Dzisiejsza data:

Lata upadku 1648-1795

1648 – najazd na Lublin wojsk Bohdana Chmielnickiego, na wieść o porażce wojsk koronnych pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami, nastąpiła panika i wyjazd wielu obcych kupców

1648 IX 30 – uchwała publiczna władz miejskich zakazała wydalania się z miasta i z przedmieść lubelskich pod karą konfiskaty całego majątku

1649 IV 11 – fundacja drugiego klasztoru karmelitanek bosych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP przy obecnej ul. Staszica (siostry te zwano „poczętkami”)

1649 - założony został cech szewski

1649–1656 – drukarnię Konradową prowadził Jan Wieczorkiewicz, wydał 29 druków

1651 – ugoda zapewniła współudział pospólstwa w zarządzaniu miastem i kierowania jego gospodarką

1652 – epidemia dżumy, zmarli między innymi przełożeni cechu księgarskiego Bernard Wirowski i Tomasz Studziński oraz rajcy: Jan Ekkier, Wojciech Lewicki, Jan Reklowski, Paweł Iwaszkowic, Baltazar Konopnica, miasto opuścił Krystian Żywert

1654

- założony został cech safianiczny

– król Jan Kazimierz otoczył opieką muzyków żydowskich, zezwalając im grać na wszystkich instrumentach w Lublinie, na przedmieściach i okolicy w celach zarobkowych

– epidemia zarazy

1655 VIII – miasto podjęło uchwałę o wystawieniu 100 pieszych żołnierzy i nocnej straży

1655 – najazd wojsk kozacko – moskiewskich, pobyt w Lublinie Kniazia Potiomkina i hetmana wojska zaporoskiego Wyhowskiego

1655 X 23 – Daniel Wyhowski w imieniu Chmielnickiego wydał dekret o zmianie ustroju miasta

1655 X 23 – wybrano władze miejskie według nowego porządku

1655 XI 26 – został przywrócony dawny Magistrat i wszyscy dawni urzędnicy

1656 II 21 – zajęcie Lublina przez wojska szwedzkie pod wodzą Karola Gustawa i ogromne zniszczenia miasta

1656 II 23 – władze miasta zaciągają pożyczkę na spłacenie kontrybucji szwedzkiej

1656 IV 9 – miasto zostało opanowane przez oddziały litewskie Pawła Sapiehy

1657 IV – przybycie załogi węgierskiej księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego

1658 – król Jan Kazimierz wziął w opiekę bursę muzyczną przy kolegium jezuitów

1659 – król Jan Kazimierz, w wyniku zniszczeń wojennych, zwalnia mieszkańców Lublina na 4 lata od płacenia podatków

1660 – sprowadzenie do Lublina reformatów

1661 - założony został cech garncarski i garbarski

1661–1667 – działała drukarnia Stanisława Krasuńskiego, kontynuacja oficyny Konrada, wydał 7 druków

1663–1674 - budowa kościoła reformatów św. Kazimierza; obecnie budynki browarów lubelskich

1666 VI 6 – erygowanie Bractwa Św. Józefa

1668 – powstaje najstarszy znany ekslibris żydowski

1678 – została spalona żywcem na stosie Anna Szwedyczka, która została oskarżona o czary i po torturach w ratuszowej „katuszy” wydana katowi

1683–1773 – w Lublinie działa drukarnia jezuitów – Tłocznia Collegii Societatis Jesu, wydała 609 druków

1697–1800 - działalność zgromadzenia dominikanów obserwantów przy kościele św. Krzyża

1703 – przywilej Augusta II zrównujący Lublin z Krakowem, za wierność okazaną monarsze podczas jego walk z królem szwedzkim

1707 – epidemia zarazy

1714 - założenie seminarium duchownego

1719 – 1736 - budowa kościoła Przemienienia Pańskiego przy seminarium duchownym

1719 - pożar miasta; obraz nieznanego artysty przedstawiające to wydarzenie znajduje się w kościele dominikanów

lata 30. i 40. XVIII wieku - budowa kościoła św. Eliasza dla karmelitów trzewiczkowych na Czwartku

1726 – budowa kościoła kapucynów św. Piotra i Pawła na Krakowskim Przedmieściu według projektu Karola Baya

1731–1752 - budowa kościoła i klasztoru sióstr wizytek według projektu Jana Baya; obecnie Centrum Kultury

1732 II 18 – wybuchł wielki pożar drewnianego klasztoru i kaplicy sióstr wizytek, w którym śmierć poniosło 5 zakonnic, 17 świeckich panien oraz 3 osoby posługujące

1738 VIII 28 – w Instrukcji dla posłów województwa lubelskiego na sejm warszawski podano: Ponieważ metropolia nasza, Lublin, znacznie upada przez zagęszczone klasztory, których nieledwie więcej liczyć się może niżeli mieszkańców w nim …

1740–1763 – lubelska drukarnia jezuitów wydawała cieszące się olbrzymim zainteresowaniem kalendarze zwane potocznie jezuickimi

1748

- założony został cech kotlarski, blacharski i konwisarski

– drukarnia jezuitów wydaje pierwszą kolorową książkę – brewiarz dla lubelskich brygidek Breviarium sacrarum virginum Ordinis SS, Salvatoris …

1765 II 11 – III 30 – w Lublinie przebywał Ignacy Krasicki jako prezydent Trybunału Koronnego

1774–1781 – po kasacie zakonu jezuitów ich drukarnia działa jako drukarnia Komisji Edukacji Narodowej, wydała 64 druki

1780 V 11 – kapituła postanowiła przetopić mniej potrzebne i stare przedmioty ze srebra na odnowienie fary, uzyskano ponad trzydzieści kilogramów srebra

1781 – goszczący przejazdem przez Lublin król Stanisław August utknął karocą w błocie przed kościołem św. Ducha, dopiero sprowadzone woły wyratowały króla z opresji

1781 II 10 – król Stanisław August Poniatowski potwierdza statut konfraterni muzycznej w Lublinie, wydany w roku 1780 przez radę miasta Lublina, i zezwala na uprawianie muzyki w mieście i okolicy przez Józefa Mikłaszewicza, seniora muzyków lubelskich, który otrzymał tytuł kapelmistrza kolegium muzycznego przy kościele św. Michała w Lublinie

1781 V 8 - rozpoczęła działalność komisja Dobrego Porządku (Boni Ordinis), pod kierownictwem wojewody Kajetana Hryniewieckiego mająca na celu odbudowę i uporządkowanie miasta

1781–1817 – działa drukarnia trynitarzy, ich drukarnię opuściło 340 druków, na jej bazie powstała Drukarnia Rządowa

1782 – ukończono gruntowny remont Bramy Krakowskiej

1784 V 11 – Komisja Boni Ordinis uchwaliła przepisy porządkowe obowiązujące w mieście Lublinie

1784 VIII 25 - zgoda króla Stanisława Augusta na budowę kościoła ewangelicko – augsburskiego dla lubelskich wyznawców ewangelizmu; budowa trwała w latach 1785 – 1788

1784 – do Lublina przybył zespół teatralny, który urządził prowizoryczny budynek teatralny na Korcach (obecnie ulica Królewska)

1785 - przebudowa Bramy Grodzkiej według projektu Dominika Merliniego

1788 – drukarz i księgarz warszawski Michał Gröll zorganizował w Lublinie skład książek

1790 - budowa cerkwi greko – katolickiej przy ul. Zielonej; obecnie kościół św. Jozafata

1791 VIII 3

– realizując Konstytucję 3 maja wprowadzono język polski do urzędowania

– zniesione zostały jurydyki lubelskie, między innymi: Podzamcze, Kalinowszczyzna, Sierakowszczyzna, Czwartek, Białkowska Góra

1792 II 18 – Komisja Policji Obojga Narodów wydała Uniwersał do Miast Wolnych względem cmentarzy i szlachtuzów na mocy którego wszystkie pochówki w kraju miały się odbywać poza miastem. Od tego czasu nikt nie mógł być pochowany przy kościele

1792 III 10 – Lublin ustanowiony siedzibą sądu apelacyjnego miast wolnych Rzeczypospolitej

1792 III 26 – przeor dominikanów obserwantów pozwolił, by cmentarz parafialny kościoła św. Michała usytuowany został bezpośrednio przy murze klasztornym, na wprost kościoła św. Krzyża

1792 IV 7 - 14 – na podstawie Konstytucji 3 Maja przeprowadzono wybory władz miejskich, zgodnie z prawem o miastach królewskich. Prezydentem Lublina został Franciszek Teodor Gretz-Gruell

1792 VIII 15 – Gretz-Gruell wraz z całym Magistratem ustąpił ze stanowiska prezydenta

1792 XII – dokonano nowej elekcji władz miejskich, prezydentem został Michał Lamprecht

1794

dokonano zakupu trzech mórg gruntu od Zgromadzenia Panien Brygidek Lubelskich, za który Kapituła Kolegiaty lubelskiej zobowiązała się płacić corocznie 20 zł

- biskup chełmsko-lubelski Wojciech Skaryszewski wydał pozwolenie na założenie cmentarza na zakupionym już terenie tzw. Rurach. Od nazwy tych gruntów miejsce to otrzymało nazwę cmentarz Rurski lub na Rurach, która była używana w XIX i XX wieku. Początkowy obszar wynosił około 1,6 ha, położony był przy drodze do Kazimierza i Konopnicy. Teren został ogrodzony drewnianym parkanem z murowanymi słupkami, obsadzony został lipami, stąd nazywano go również „Pod Lipkami” lub „Lipki”

 

Grafika losowa