Dzisiejsza data:

Polska Ludowa 1945-1989

1950 – powołanie Akademii Medycznej, wyodrębnionej z UMCS

1951 XI 7 – taśmę montażową opuścił pierwszy samochód, znany powszechnie pod nazwą „Lublin”

1953

– zorganizowano Wieczorową Szkołę Inżynierską (WSI)

– odsłonięto uroczyście na gmachu Trybunału w Lublinie (po prawej stronie od głównych drzwi wejściowych) tablicę pamiątkową ku czci „ojca piśmiennictwa polskiego, wyraziciela radykalnych dążeń ludu w epoce Odrodzenia”

1954

- likwidacja więzienia na Zamku; budynki przekazano na cele kulturalne a w 1957 przeniesiono tam Muzeum Lubelskie

uchwałą WRN włączono w do miasta gromady Wrotków i Dziesiątą

1954–1988 - Karol Wojtyła wykładowcą etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1955 – wyodrębnienie z UMCS Wyższej Szkoły Rolniczej, obecnie Akademia Rolnicza

1958 III 13 – utworzono Społeczny Komitet Budowy Lubelskiego Ośrodka Telewizyjnego

1965 VI 1 – Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Lublinie została przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską

1968 IX 9 - otwarcie Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w 29. Rocznicę śmierci poety

1969

- odsłonięcie Mauzoleum i Pomnika Walki i Męczeństwa według projektu architekta Wiktora Tołkina na Majdanku

- odsłonięcie pomnika Józefa Czechowicza w miejscu jego tragicznej śmierci przy Krakowskim Przedmieściu

1972 - otwarcie Muzeum Biograficznego Wincentego Pola w modrzewiowym dworku Polów na Kalinowszczyźnie

1975 - utworzenie Sali Historycznej Farmacji Lubelszczyzny, przekształconej później w Aptekę – Muzeum, działającą do dziś przy ul. Grodzkiej

1979 - otwarcie Muzeum Wsi Lubelskiej na Sławinku; pierwszym muzealnym obiektem był wiatrak z Zygmuntowa z 1905 roku

1979 IX 23 - otwarcie Oddziału Martyrologii „Pod Zegarem” z inicjatywy byłych więźniów politycznych Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem”

1980 VII - strajki robotnicze w Świdniku i Lublinie, które zapoczątkowały proces przemian społeczno – politycznych w Polsce i powstanie Solidarności

1985 – cmentarz przy ul. Lipowej został wpisany na listę rejestru zabytków województwa lubelskiego. Powstał też Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina, który zajął się gromadzeniem środków na renowację zabytkowych nagrobków poprzez organizowanie corocznej kwesty

1987 - wizyta papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski; Ojciec Św. odwiedził wówczas KUL i Majdanek, a na terenach dzielnicy Czuby odprawił mszę św.

1989 IV 2 – powołany został Komitet Obywatelski „Solidarność” Województwa Lubelskiego, jego przewodniczącym został historyk prof. Jerzy Kłoczowski

Grafika losowa