Dzisiejsza data:

W odrodzonej Polsce 1918-1939

1918 II – wśród Polonii w Petersburgu, z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego, rektora tamtejszej Akademii Duchownej, powstał komitet organizacyjny uniwersytetu katolickiego, na siedzibę nowej uczelni wybrano Lublin

1918 VII – powołanie uniwersytetu katolickiego zostało zaakceptowane na konferencji biskupów polskich w Warszawie

1918 IX 13 - „Głos Lubelski” donosił: W chwili obecnej bawią w naszym mieście organizatorzy uniwersytetu w Lublinie p.p. ks. rektor, prałat domu Jego Świętobliwości Idzi Radziszewski, prof. Jerzy Fedorowicz i Franciszek Skąpski. W dniu dzisiejszym panowie ci będą na audiencji u jen. gub. Liposzczaka w sprawie uzyskania odpowiednich gmachów dla nowopowstającej uczelni

1918 IX 25 - na pierwszej stronie „Głosu Lubelskiego” ukazało się wielkie ogłoszenie informujące, że Uniwersytet w Lublinie został otwarty i przyjmuje zapisy studentów

1918 X 16 – lubelski PPS zorganizował wiec na którym przemawiał Jędrzej Moraczewski

1918 X 25 – POW zarządziła częściową mobilizację przygotowując się do rozbrajania Austriaków

1928 X 31 – wieczorem rozpoczęło się rozbrajanie wojsk austriackich

1928 XI 3 – cały garnizon austriacki został rozbrojony i obyło się bez przelewu krwi

1918 XI 5/6 – powstała Lubelska Rada Delegatów Robotniczych

1918 XI 6/7 - utworzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem Ignacym Daszyńskim na czele; do momentu powstania Rządu Polskiego w Warszawie przez kilka dni Lublin był stolicą kraju

1918 XII 8 - odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w gmachu Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie – tymczasowej siedzibie Uniwersytetu Lubelskiego (w 1928 do tej nazwy dodano Katolicki)

1919 II 8 – Lubelska Rada Delegatów Robotniczych wydała odezwę nawołującą do strajku powszechnego w dniach 12 i 13 marca 1919 roku

1920 I 11 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, w czasie wizyty w Lublinie, uwzględnił prośbę ks. Radziszewskiego i polecił przenieść wojskowy szpital zakaźny z koszar świętokrzyskich do Chełma, a budynek przekazać lubelskiej Uczelni

1921 VII – Towarzystwo „Teatr Lubelski” przekazało Zarządowi Miejskiemu w Lublinie w darze gmach teatralny, pod warunkiem przejęcia przez miasto reszty nie spłaconej pożyczki w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim

1921 IX 10 – po przeprowadzeniu przeróbek i odrestaurowaniu całego gmachu, dyrektor teatru Józef Grodnicki otworzył sezon zimowy komedią hr. Aleksandra Fredry: „Damy i huzary”

1921 XII – ukazuje się pismo „Lucifer”, na początku 1922 pojawiają się jeszcze dwa numery (skonfiskowane przez cenzurę)

1922 I 8 – Uniwersytetowi lubelskiemu przekazano przebudowany pawilon wschodni

1922 II 25 – zasygnalizowano przybór wody w rzekach Czechówce i Czerniejówce, zostały zalane niżej leżące posesje

1922 II 26 – wylała Bystrzyca, komunikacja piesza stacji kolejowej i Bronowic z miastem została przerwana

1924 VIII 10 – o godzinie 15:30, z okazji odbywającego się w Lublinie III Zjazdu Legionistów, Marszałek Józef Piłsudski wygłosił w kinie Corso odczyt „W dziesiątą rocznicę powstania Legionów”

1924 XI 25 – zawarcie umowy z amerykańską firmą A. Ulen et Comp., na budowę wodociągów i kanalizacji, elektrowni oraz rzeźni i hali targowej. Na ten cel miasto zaciągnęło pożyczkę w wysokości 2 850 000 dolarów i z tego powodu popadło w poważne kłopoty finansowe

1924 - odsłonięcie płyty grobu Nieznanego Żołnierza jako jednego z pierwszych na terenie kraju

1926 VI 18 – powstaje Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki

1927 IV 27 – do rejestru stowarzyszeń zostało wciągnięte Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, inicjatorami powstania Towarzystwa byli: Ludwik Kamykowski, nauczyciel języka polskiego w prywatnym gimnazjum żeńskim Wacławy Arciszowej i wykładowca KUL; dr Julian Krzyżanowski nauczyciel języka polskiego w tej samej szkole i dr Zygmunt Kukulski, dyrektor prywatnego gimnazjum męskiego „Szkoła Lubelska” oraz profesor pedagogiki KUL

1927 IV – przy Kuratorium Okręgu Szkolnego przy ul. 3 Maja 6 otworzono dla nauczycieli Bibliotekę Pedagogiczną z czytelnią, na początku 1928 miała 5 tysięcy tomów, prenumerowała 40 czasopism (w tym 5 francuskich i 8 niemieckich), w 1939 liczyła już 13 500 tomów

1927 VII 19 – Rada Miejska miasta Lublina na pierwszym swym organizacyjnym posiedzeniu powołała na prezesa Rady Miejskiej Władysława Kunickiego, na wiceprezesów Adama Gnoińskiego i dr Szlomę Gerszengorna, prezydentem miasta został Antoni Pączek, wiceprezydentami Adam Mrowiński i Stefan Choma

1927 – zorganizowano w Lublinie wystawę książki polskiej

1929 – uruchomienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego

1930 - otwarcie żydowskiej Uczelni Mędrców Lublina (Jeszywas Chachmej Lublin), wyższej uczelni talmudycznej

1930–1938 - budowa kościoła św. Michała Archanioła na Bronowicach

1931 VII 20 – nad Lublinem przeszła trąba powietrzna (tornado), prędkość wiatru miała przekraczać 369 km na godzinę, uszkodzone zostały liczne zabudowania, część terenów fabrycznych, śmierć miało ponieść sześć osób

1931 IX 27 - odsłonięto pomnik Jana Kochanowskiego, dzieło profesora Franciszka Strynkiewicza, pomnik powstał ze składek społecznych, został wystawiony przed Trybunałem na Starym Mieście, a w czasie II wojny ukrywano pod ziemią, wydobyty w 1954 i ustawiony przy ul. Narutowicza

1932 V 12 – powstanie Związku Literatów Lubelskich, z Józefem Czechowiczem na czele

1932 – nastąpiło otwarcie nowego cmentarza przy ul. Unickiej, spowodowało to, że nekropolia przy ul. Lipowej stała się miejscem pochówku dla bogatych mieszczan. Powołano dozór, którego zadaniem było dbanie o estetykę cmentarza, drzewa, nagrobki i symbole religijne. Zatrudniono ogrodnika i stróża

1933 X 1 – odbyło się uroczyste otwarcie Domu Żołnierza (przy ul. Żwirki i Wigury) nazwanego imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego

1934 – powołanie Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej, w skład którego wchodziło 18 instytucji zainteresowanych rozwojem życia kulturalnego w mieście. Staraniem Związku wzniesiono gmach przeznaczony dla Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego i Muzeum Lubelskiego przy ulicy Narutowicza 4

1934 I 22 – do Związku Pracy Kulturalnej przystąpiło 11 zainteresowanych instytucji

1935 V 18 – na Placu Litewskim odbyły się uroczystości żałobne po śmierci Marszałka Piłsudskiego, właśnie wtedy w Krakowie kończył się jego pogrzeb

1935 IX 20 – nastąpiło otwarcie Uniwersytetu Powszechnego w Lublinie

1936 – powstanie Związku Artystów Plastyków, pierwszym prezesem został Władysław Filipiak

1937 IX 20 – Rada Miejska w Lublinie uchwaliła dar honorowy dla Jana Riabinina, kustosza Archiwum Państwowego w Lublinie

1937 IX 25 – uroczyste wręczenie daru honorowego miasta (w wysokości 2 500 zł) w zastępstwie ciężko chorego Jana Riabinina, jego żonie Taisji Riabininowej

1938 VI 5 – został konsekrowany kościół Św. Michała Archanioła na Bronowicach

1939 VI – zakończono budowę gmachu dla biblioteki na parceli muzeum lubelskiego przy ulicy Narutowicza 4

Grafika losowa